Από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του  Δήμου Πέλλας  γίνεται γνωστό ότι στις 04/04/2016 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.04.2016-(ΦΕΚ 908 B’/2016) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», η έκδοση της οποίας προβλεπόταν στο αρ. 33 του Νόμου 4368/2016 και αφορούσε την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας καθώς και της παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους (μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένους σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, καθώς και όσους έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγω οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας.
Πολίτες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες (ανασφάλιστοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες) στο εξής έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας με τη μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), μέσω του οποίου θα γίνεται η πιστοποίηση της ύπαρξης ή μη ασφαλιστικής ικανότητας των ίδιων και των εξαρτώμενων μελών τους.
Με την επίδειξη του ΑΜΚΑ οι πολίτες δικαιούνται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. 
Οι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας ανασφαλίστου ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (βιβλιάρια ή πιστοποιητικά που εκδίδονταν λόγω της οικονομικής αδυναμίας των δικαιούχων), τα οποία εξέδιδε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της νέας απόφασης, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματά τους. Ωστόσο, δεν γίνονται πλέον δεκτές από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων νέες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση βιβλιαρίων οικονομικής αδυναμίας και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας. Αιτήματα που είχαν κατατεθεί στον Δήμο Πέλλας,  πριν τις 04/04/2016 και για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης θα εξεταστούν με τη νέα διαδικασία που προβλέπει η ΚΥΑ μετά την 01/06/2016.  Έως τότε οι αιτούμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας υπό τη μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι ΑΜΚΑ.
Σημειώνεται ότι, με βάση τα προβλεπόμενα στη νέα ΚΥΑ, μόλις προετοιμαστούν τα πληροφοριακά συστήματα των συναρμοδίων υπηρεσιών, η συμμετοχή των ανασφάλιστων πολιτών και των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στις φαρμακευτικές δαπάνες, θα γίνεται με βάση τη συνεκτίμηση εισοδηματικών, περιουσιακών, κοινωνικών  κριτηρίων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί.
Στους δικαιούχους τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, εκτός από τα φάρμακα υψηλού κόστους που συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων, ενώ η συνταγογράφηση γίνεται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας.
Για πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του  Δήμου Πέλλας, στα τηλέφωνα 2382350849 και 840.