Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 102/Α/2002).
2. Τις διατάξεις του N.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
3. Το με αριθ. 2195/2015 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015».
4. Την με αριθ. 288/3-6-2015 απόφαση Δημάρχου Πέλλας «Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πέλλας».

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 και ώρα 8:30 π.μ. θα συνεδριάσει το παραπάνω όργανο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Πέλλας με θέμα “Συντονισμός Δράσης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών ”.

Η παρουσία των μελών του συντονιστικού  κρίνεται απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται τα τακτικά μέλη  σε περίπτωση αδυναμίας να ενημερώσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους.