Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» του Δήμου Έδεσσας, ενημερώνει όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που απασχολούνται στον Ιδιωτικό Τομέα (μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή είναι άνεργοι/ες, ότι δημοσιεύτηκε στις 11-7-2016 από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΣΠΑ, για την υλοποίηση της δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2016-2017,
και καλεί τις μητέρες νηπίων καθώς και άτομα – γυναίκες και άνδρες - στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους, και ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, να υποβάλλουν αίτηση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. . 
Τα στοιχεία των παιδικών σταθμών είναι αυτά που αποτυπώνονται παρακάτω :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ :21454 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ: Α ́ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Έδεσσας
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 7
Τ.Κ. 58200 Έδεσσα
Τηλέφωνο: 23810-23549
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ – ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ: 21460 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ: Β ́ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Έδεσσας
Διεύθυνση: 18ης Οκτωβρίου 49
Τ.Κ. 58200 Έδεσσα
Τηλέφωνο: 23810-22327
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ – ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ: 21463 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ: Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Έδεσσας
Διεύθυνση: Δαρδανελίων 15
Τ.Κ. 58200 Έδεσσα
Τηλέφωνο: 23810-22317
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ – ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ :21477 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Άγρα Έδεσσας
Διεύθυνση: Άγρας
Τ.Κ. 58200 Άγρα Έδεσσας
Τηλέφωνο: 23810-92024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ – ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ :21484 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ:Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Άρνισσας Έδεσσας
Διεύθυνση: Άρνισσα
Τ.Κ. 58002 Άρνισσα
Τηλέφωνο: 23810-31236
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ – ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
    Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση : Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α΄και β΄βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. Επίσης όσοι με δικαστική απόφαση έχουν λάβει θέση υπαλλήλου μόνιμου ή αορίστου χρόνου.
    Σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση οι Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12-7-2016 έως 29-7-2016 στη Διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr)
    Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 29-7-2016 και ώρα 24:00 βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που εκδίδεται αυτόματα. 
    Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 12-7-2016 έως 29-7-2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2016-2017, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
   Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 29-7-2016 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier)
Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ : https://www.eetaa.gr/ (για ανακοινώσεις προς αιτούντες, οδηγίες και έντυπο αίτησης)