Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» του Δήμου Έδεσσας, καλεί τις μητέρες νηπίων καθώς και άτομα –γυναίκες και άνδρες- στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και άτομα που βρίσκονται σε χηρεία, και ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, για την περίοδο 2015-2016, να υποβάλλουν αίτηση  στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ
-ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
21454 Α ́ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Δήμου Έδεσσας
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 7 (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21460 Β ́ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Δήμου Έδεσσας
Διεύθυνση: 18ης Οκτωβρίου 49 (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21463 Δημοτικός Βρεφονηπιακός
Σταθμός Δήμου Έδεσσας
Διεύθυνση: Δαρδανελίων 15
 (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21477 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Άγρα Έδεσσας
Διεύθυνση: Άγρας (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
21484 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Άρνισσας Έδεσσας
Διεύθυνση: Άρνισσας (Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

    Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση : Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (α΄και β΄βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.  Επίσης όσοι  με δικαστική απόφαση έχουν λάβει θέση υπαλλήλου μόνιμου ή αορίστου χρόνου.
     Το οικογενειακό εισόδημα των ενδιαφερόμενων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000 € για όσους έχουν 2 παιδιά, 30.000,00€ για όσους που έχουν 3 παιδιά, 33.000,00 € για όσους έχουν 4 παιδιά και 36.000,00€ για όσους έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000,00€.

     Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) , της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr) από τις 4-8-2015.

     Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται στο χρονικό διάστημα από τις 5-8-2015 έως τις 18-8-2015 και  ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  (COURIER).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 18-8-2015 και ώρα  14.00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς)

Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Η «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.   Α.Ε., στη Διεύθυνση   Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.