146 θέσεις 5μηνης απασχόλησης στον Δήμο Έδεσσας μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ
Ξεκίνησε την Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα 5 μηνών στους Δήμους της χώρας και λήγει τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι
στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των
ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
4) Την ηλικία και
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).
Το πρόγραμμα προβλέπει 146 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, για τον Δήμο Έδεσσας, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες.

Οι θέσεις και οι ειδικότητες έχουν ωε εξής:

ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 77
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 3
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ´) 3
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3