Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. 27-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00
 
 
 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 27-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Πέλλας.
2.Αίτημα για παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο μας, από το ΥΠΕΚΑ, για χρονική περίοδο 50 ετών του λυόμενου οικήματος της Δασικής Υπηρεσίας στην θέση "Βάρνιτσα" και του περιβάλλοντα χώρου (έκτασης 5.465,7 τ.μ.) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 237Α Ν.998/1979 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3.Τροποποίηση της αριθμ. 258/2014 απόφαση του Δ.Σ που αφορά τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας".
4.Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή – οριστική παραλαβή του έργου: Αποπεράτωση αποδυτηρίων Γαλατάδων Α.Μ. 152/2010, πρ/σμού: 50.000,00 €.
5.Έγκριση 2ης παράτασης της πράξης: Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας - ποσότητας πόσιμου νερού του Δήμου Πέλλας με κωδικό ΟΠΣ 217136.
6.Αποδοχή απόφασης ένταξης του υποέργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015" του Πράσινου Ταμείου.
7.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
8.Εκμίσθωση αγροτεμαχίων :α) Δ.Κ. Γιαννιτσών, β) Τ.Κ. Δυτικού, γ) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου.
9.Ορισμός επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Πέλλας.
10.Κοπή δένδρων
11.Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
12.Πρόταση Δήμου Πέλλας για χορήγηση αδειών πλανοδίου εμπορίου.
13.Αίτημα για αλλαγή λαϊκής αγοράς επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
14.Διαγραφή επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
15.Τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος και αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Πέλλας.
16.Διαγραφές χρεών.
17.Μεταβίβαση σύμβασης μίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
18.Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 1ου,2ου,7ου,8ου,9ου και 18ου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Πασσαλής Χρήστος.
Εισηγητής του 4ου,5ου,6ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 3ου θέματος ο πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Φάκκας Απόστολος
Εισηγητής του 11ου,12ου,13ου και 14ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σοφίας Χρήστος.
Εισηγητής του 16ου και 17ου θέματος ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος
Εισηγητής του 10ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδης Παντελής
Εισηγητές του 15ου θέματος η Τ.Υ και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ