Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πράξης: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πέλλας » στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και  λοιπές δράσεις».
 Το ποσό χρηματοδότησης που έχει καθοριστεί από το πρόγραμμα για το δήμο Πέλλας  είναι 343.200,00 €.
Η προαναφερόμενη πράξη αφορά στην επισκευή και συντήρηση όλων των σχολικών κτιρίων του δήμου Πέλλας.
 Ωστόσο, ο δήμος  Πέλλας απέστειλε προς έγκριση πρόταση  600.000,00€ εκ των οποίων 256.800,00 €  θα καλυφθούν από ίδιους  πόρους του δήμου Πέλλας.