Με επιτυχία πραγματοποιικθκε το πρωί τθσ Κυριακισ 3 Απριλίου ο NN 11οσ Διεκνισ Μαρακϊνιοσ
Μζγασ Αλζξανδροσ. Χιλιάδεσ δρομείσ από όλο τον κόςμο ζλαβαν μζροσ τόςο ςτο κφριο αγϊνιςμα τθσ
θμζρασ, τον Μαρακϊνιο, όςο και ςτουσ αγϊνεσ των 5 & 10χλμ. αλλά και ςτουσ αγϊνεσ για παιδιά.
 ϋϋΣο ρεκόρ ςυμμετοχϊν, οι νζεσ διαδρομζσ και θ άριςτθ υποςτιριξθ των δρομζων τόςο κατά τθν
προςπάκειά τουσ όςο και μετά από αυτιν, το υψθλό αγωνιςτικό επίπεδο των πρωτακλθτϊν που
ζλαβαν μζροσ, θ επιπλζον λάμψθ που ζδωςαν οι Ολυμπιονίκεσ μασ και οι άνκρωποι του πολιτιςμοφ
και τθσ τζχνθσ, τα χαμόγελα των ανκρϊπων κάκε θλικίασ και φυςικισ κατάςταςθσ, ςε ςυνδυαςμό με
τισ εκπλθκτικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, χάριςαν ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ τθν ομορφότερι τθσ φετινι
γιορτιϋϋ.
 Η Ομάδα Μαρακωνίου Γιαννιτςϊν Ο.Μ.Γ. βρζκθκε με ακλθτζσ τθσ, τόςο ςτθν εκκίνθςθ του
Μαρακωνίου, όςο και ςτθν αφετθρία των 10 και 5χλμ. αλλά και με φίλουσ τθσ ςτθν παραλιακι ποφ
εμψφχωναν τον κάκε ζναν από εμάσ για τθν υπερπροςπάκεια του. 
 ϋϋ Περιςςότεροι από 20.000 δρομείσ, από 9χρονουσ μακθτζσ Δθμοτικϊν ΢χολείων μζχρι τον 95χρονο
Φϊτθ Πετρίδθ και τον 89χρονο ΢άββα Καλπαχίδθ, πλθμμφριςαν τουσ δρόμουσ τθσ Θεςςαλονίκθσ και
τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ, κζρδιςαν το χειροκρότθμα πολλϊν φιλάκλων και ζςτειλαν μινυμα άκλθςθσ
και υγείασ, μζςα από ζνα κεςμό που είναι αφιερωμζνοσ ςτον ΢τζλιο Κυριακίδθ και που εκτόσ από
ακλθτικι διάςταςθ διακζτει επίςθσ κοινωνικό, πολιτιςτικό, περιβαλλοντικό, τουριςτικό, επιςτθμονικό
και ιςτορικό χαρακτιρα, αφοφ από το 2006 ενϊνει τθν Πζλλα με τθ Θεςςαλονίκθ και δικαιϊνει με τον
καλφτερο τρόπο το βαρφ όνομα που φζρειϋϋ.
 Ο τελικόσ αρικμόσ των εγγεγραμμζνων δρομζων ιταν και φζτοσ εντυπωςιακόσ και ζφταςε τουσ
20.191 (1.759 ςυμμετοχζσ ςτο Μαρακϊνιο, 12.599 εγγεγραμμζνοι ςτο Δρόμο Τγείασ & Δυναμικοφ
Βαδίςματοσ 5.000μ., 3.833 ςτο Δρόμο Τγείασ & Δυναμικοφ Βαδίςματοσ 10.000μ. και 2.000 παιδιά ςτα
1.000μ. Μακθτϊν Δθμοτικϊν ΢χολείων), με ακλθτζσ από 51 χϊρεσ και πζντε θπείρουσ.
 ΢το Μαρακϊνιο δρόμο των 42,195 χλμ. κριάμβευςε ο Κενυάτθσ Άμπελ Κίμπετ Ροπ, ο οποίοσ πζραςε
τθν αψίδα του τερματιςμοφ ςτθ Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ςτο φψοσ του Αγάλματοσ του
Μακεδόνα ςτρατθλάτθ, με χρόνο 2 ϊρεσ 17:41.
Σον Κίμπετ Ροπ, ακολοφκθςαν ςτο βάκρο δφο ςυμπατριϊτεσ του: Ο ΢ίλασ Κιπρόνο Σόο (2 ϊρεσ 17:54),
που τερμάτιςε 2οσ ςτο Διεκνι Μαρακϊνιο «ΜΕΓΑ΢ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢» για δεφτερθ ςυνεχόμενθ χρονιά, και
ο Μόουηεσ Κιπροφτο Κιμπίρε (2 ϊρεσ 18:10).
Σθν καλφτερθ επίδοςθ μεταξφ των Ελλινων δρομζων είχε ο Κϊςτασ Ριγασ, που κατζλαβε τθν 5θ κζςθ
με χρόνο 2:29:49.
 ΢το Μαρακϊνιο των γυναικϊν, το χρυςό μετάλλιο κατζκτθςε θ Χζλεν Κιμουτάι Σηεπκοςγκζι από τθν
Κζνυα με χρόνο 2:41:50, αφινοντασ πίςω τθσ τθν Μαρία Βράιτσ από τθν Κροατία (2:52:29), που
ανζβθκε μία κζςθ ςε ςχζςθ με πζρςι, και τθ Ρουμάνα Λοφκα Μαρία Μαγκνταλζνα (2:58.42).
Σθν εκκίνθςθ του αγϊνα, ςτο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ςτθν κεντρικι πλατεία Πζλλασ, ζδωςε
ο Διμαρχοσ Πζλλασ, Γρθγόρθσ ΢τάμκοσ.
 Ειδικι βράβευςθ ζγινε από τον Ονομαςτικό Χορθγό τθσ διοργάνωςθσ NN Hellas ςτον 95χρονο Φϊτθ
Πετρίδθ, τον μεγαλφτερο ςε θλικία μεταξφ όλων των δρομζων, ςτον οποίο απονεμικθκε το ζπακλο «Ευ
Ζθν», μετά τθν ςυμμετοχι του ςτα 5.000μ..
Ακολουκοφν οι χρόνοι των ακλθτϊν τθσ Ομάδασ Μαρακωνίου Γιαννιτςϊν Ο.Μ.Γ. :
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ΢
΢ΟΤΚΟ΢ ΙΩΑΝΝΗ΢ 3:07:21
΢ΠΤΡΙΔΗ΢ ΚΤΡΙΑΚΟ΢ 3:24:42
ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗ΢ ΢ΩΣΗΡΙΟ΢ 3:29:15
Σ΢ΙΜΠΟΤΚΗ΢ ΧΑΡΗ΢ 3:29:32
ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ 3:34:37
ΠΑΣ΢Ο΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ 3:35:56
ΦΙΟΤΝΗ΢ ΢ΣΕΛΙΟ΢ 3:36:45
ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ΢ ΚΤΡΙΛΛΟ΢ 3:39:25
ΧΡΙ΢ΣΟΔΟΤΛΙΔΗ΢ ΙΩ΢ΗΦ 3:41:12
ΡΕΝΣΑΚΗ΢ ΜΙΧΑΗΛ 3:41:43
ΚΕΜΕΡΙΔΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ 3:42:38
ΒΟΤΣ΢Α΢ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ 3:47:46
΢ΩΣΗΡΙΑΔΗ΢ ΢ΠΤΡΟ΢ 3:53:51
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΤ ΜΑΚΡΙΝΑ 3:57:53
ΠΕΣ΢Ο΢ ΧΡΗ΢ΣΟ΢ 3:58:26
ΧΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΑΚΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ 3:58:31
ΧΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΑΚΗ΢ ΙΩΑΝΝΗ΢ 4:02:56
ΓΚΙΝΗ ΧΡΤ΢Α 4:02:58
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ΢ ΚΩ΢ΣΑ΢ 4:05:50
ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟ΢ 4:05:51
ΝΙΜΠΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ 4:10:08
΢ΕΒΑ΢ΣΙΑΔΟΤ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4:10:19
΢ΑΛΟΝΙΚΙΔΗ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢ 4:12:57
ΣΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ΢ ΝΙΚΟΛΑΟ΢ 4:12:58
ΔΗΜΣ΢Η΢ ΑΝΣΩΝΙΟ΢ 4:13:35
ΚΑΣ΢ΟΤΛΑ΢ ΑΝΔΡΕΑ΢ 4:13:43
ΝΙΚΕΖΗ΢ ΘΩΜΑ΢ 4:15:04
ΧΡΙ΢ΣΑΝΣΩΝΗ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢ 4:18:30
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ 4:38:39
ΧΡΤ΢ΑΝΘΙΔΗ΢ ΙΩΑΝΝΗ΢ 5:14:46
ΠΕ΢ΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ 5:16:35
ΑΓΩΝΑ΢ 10ΧΛΜ.
ΧΑΣΖΗΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΟΔΤ΢΢ΕΑ΢ 40:58
ΨΑΡΗ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ 45:14
Σ΢ΟΜΠΑΝΟ΢ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟ΢ 46:27
ΖΑΓΑΝΙΔΗ΢ ΜΙΧΑΛΗ΢ 48:56
΢ΟΤΠΙΑΔΗ΢ ΧΡΤ΢Ο΢ΣΟΜΟ΢ 49:30
ΖΑΓΑΝΙΔΗ΢ ΢ΣΑΜΑΣΗ΢ 49:35
ΠΑΝΣΑΚΙΔΗ΢ ΢ΠΤΡΟ΢ 50:01
BERT 50:23
ΧΡΤ΢ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ΢ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢ 51:11
ΧΑΣΖΗΔΗΜΟΤ ΑΝΔΡΕΑ΢ 51:21
ΓΑΙΣΑΝΗ΢ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ 51:55
ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ΢ ΝΙΚΟΛΑΟ΢ 52:35
ΦΩΣΙΑΔΗ΢ ΚΩ΢ΣΑ΢ 53:06
ΚΑΡΑΗΛΙΑ΢ ΙΩΑΝΝΗ΢ 53:14
ΚΙΣ΢ΟΤ ΑΝΝΑ 54:09
ΚΑΖΑΛΣΖΗ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢ 55:08
ΚΑΡΑΝΣΖΙΚΟ΢ ΝΙΚΟΛΑΟ΢ 55:55
ΓΟΣΟΤΧΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ 56:21
ΣΖΑΚΟ΢ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ΢ 57:12
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΤ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΑ 57:15
ΠΑΣ΢ΙΑΝΗ΢ ΢ΣΡΑΣΟ΢ 57:18
ΚΩΝ΢ΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 57:47
DORCAS KIRIGO 58:43
΢ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 58:50
΢ΠΤΡΙΔΗ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢ 58:59
ΦΛΑΜΠΟΤΡΑ΢ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢ 59:31
Σ΢ΙΣ΢Ο΢ ΘΩΜΑ΢ 59:48
Σ΢ΙΣ΢Ο΢ ΝΙΚΟΛΑΟ΢ 59:49
ΣΖΟΒΕΛΕΚΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ 1:00:02
ΓΙΑΝΝΑΚΟ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢ 1:00:29
ΦΩΣΕΙΝΙΔΗ΢ ΚΩ΢ΣΑ΢ 1:01:04
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 1:03:31
ΠΑΣ΢ΙΑΝΗ΢ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ 1:04:11
΢ΙΓΚΟΤΔΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 1:04:12
ΠΑΠΑΖΗ΢ΗΖ ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ΢ 1:04:53
ΚΕΣΙΚΟΓΛΟΤ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΑ 1:04:55
ΠΕΣΡΙΔΗ΢ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟ΢ 1:05:53
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ΢ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ΢ 1:07:50
ΝΣΙΝΣΙΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 1:08:23
ΜΕΝΣΕΡΟΤΔΗ΢ ΙΩΑΝΝΗ΢ 1:09:13
ΚΟΤΣ΢ΑΚΑ ΢ΟΦΙΑ 1:11:09
ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΟΤ ΢ΟΦΙΑ 1:11:20
Σ΢ΕΛΕΠΙΔΗ΢ ΢ΣΑΘΗ΢ 1:11:27
ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 1:15:09
ΚΑΡΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ 1:15:22
ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΙΔΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ 1:15:24
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 1:17:05
ΛΟΤΚΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1:18:54
ΧΛΩΡΟ΢ ΔΙΑΜΑΝΣΗ΢ 1:30:52
ΑΓΩΝΑ΢ 5ΧΛΜ.
 ΚΟΤΡΚΟΤΡΙΚΗ΢ ΙΩΑΝΝΗ΢ 18:38 2
οσ 45-49
ΚΑΛΚΑΒΟΤΡΗ΢ ΑΡΙ΢ΣΟΣΕΛΗ΢ 22:10
ΜΠΑΛΑ΢ΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ 28:45
ΜΑΝΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ 29:16
Σ΢ΟΜΠΑΝΟ΢ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΟ΢ 29:16
ΡΕΝΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 31:26
ΣΡΑΧΑΝΙΔΟΤ ΢ΟΦΙΑ 40:29
ΚΑ΢ΣΑΝΑ΢ ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ΢ 41:28
ΚΑ΢ΣΑΝΑ΢ ΠΕΣΡΟ΢ 41:28
ΑΠΟ΢ΣΟΛΙΔΟΤ ΓΕ΢ΘΗΜΑΝΗ 48:20
ΙΜΠΑ ΢ΟΦΙΑ 48:20