ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

Έχοντας υπόψη :
1. Το Καταστατικό της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.
2. Την υπ΄αριθμ. 2-25/01/2016 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.
3. Τον Νόμο 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν/ 3057/2002
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
τους κ.κ Αντιπροσώπους όλων των Μελών της Ε.Σ.ΠΕ.Μ., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00΄π.μ, που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο (ΑΣΜΑΝΙΔΗ 2) Βόρεια Αίθουσα- ισόγειο, στα Γιαννιτσά. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2.     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.
3.     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.
4.     ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
5.     ΕΚΛΟΓΗ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6.     ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ 7ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΚΑΙ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ  2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ    

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα στον ίδιο τόπο και ώρα 11:00΄ π.μ, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης .

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων. 
Η παρούσα από την αποστολή και δημοσίευση της στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο επέχει θέση κοινοποίησης προς τα μέλη.