ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017/2018

 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πέλλας, έχοντας υπόψη:

1.-        την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία,

2.-        το Καταστατικό της,

3.-        τους  Κανόνες του Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου  και  τον  Κανονισμό  Αγώνων 

Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα,

4.-        τους βαθμολογικούς πίνακες των τριών  κατηγοριών Α1, Α’ και  Β’  μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων περιόδου 2016/2017  και

5.-        την από  7-8-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

τους αγώνες πρωταθλημάτων Α1, Α’ και  Β’  Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2017/2018 που

για τη διεξαγωγή τους ισχύουν οι παρακάτω όροι:

 

ΑΡΘΡΟ  1ο:                  ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.α) Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα παραπάνω πρωταθλήματα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν συμπληρωμένη με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, την έντυπη δήλωση συμμετοχής που τους δίνεται με μέριμνα της Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ, μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ  25-9-2017.

β) Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβληθεί στην Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ ως ετήσια συνδρομή του σωματείου και ως δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρωτάθλημα συνολικά το ποσό των 150,00 ΕΥΡΩ για την Α1 και  την Α’ Ερασιτεχνική,  των 100,00 ΕΥΡΩ για τη Β’ Ερασιτεχνική .

γ) Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα με την Ένωση από τυχόν οφειλές τους, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Μέχρι τη 10η ημέρα κάθε μήνα τα Σωματεία υποχρεούνται να τακτοποιούν τις οικονομικές του εκκρεμότητες που προέρχονται από ποινές. Άλλως, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.

δ) Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης, του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.Ν.Π.

ε) Η κλήρωση των αγώνων της Α1, Α’ και Β’ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27-9-2017 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Έδεσσας.

2. Η μη συμμόρφωση σωματείου με τις παραπάνω υποχρεώσεις του άρθρου 1 (παράγρ. α, β, δ και ε), όπως και η αποδοχή των όρων της προκήρυξης με επιφύλαξη, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 7 του Κ.Α.Π. (αποκλεισμός και υποβιβασμός του σωματείου στην αμέσως κατώτερη κατηγορία).

3. α) Σε περίπτωση που μία ομάδα της Α1 κατηγορίας δεν δηλώσει συμμετοχή για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2017/2018, τότε η θέση της ομάδας αυτής θα συμπληρωθεί από την νικήτρια ομάδα του αγώνα κατάταξης μεταξύ των τριταθλητριών ομάδων του 1ου και 2ου ομίλου της Α κατηγορίας περιόδου 2016/2017. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η διοργανώτρια αρχή, σε περίπτωση ισοπαλίας παράταση και πέναλτυ για την ανάδειξη του νικητή.

β) Σε περίπτωση που και δεύτερη ομάδα της Α1 κατηγορίας δεν δηλώσει συμμετοχή για το πρωτάθλημα περιόδου 2017/2018, τότε θα συμπληρωθεί η Α1 κατηγορία από τις τριταθλήτριες ομάδες του 1ου και 2ου ομίλου της Α κατηγορίας περιόδου 2016/2017.

γ) Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω υπό β) περίπτωση μία ομάδα από τις ανωτέρω τριταθλήτριες, δεν δεχθεί να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας περιόδου 2017/2018, τότε την θέση της θα καταλάβει η νικήτρια ομάδα που θα προκύψει από αγώνα κατάταξης μεταξύ των τετραθλητριών ομάδων του 1ου και 2ου ομίλου της Α κατηγορίας περιόδου 2016/2017. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η διοργανώτρια αρχή, σε περίπτωση ισοπαλίας παράταση και πέναλτυ για την ανάδειξη του νικητή.

δ) τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τα πρωταθλήματα της Α και Β κατηγορίας με  την  επισήμανση  για  τη  Β΄ ερασιτεχνική  κατηγορία , ότι  για  τη  συμπλήρωση  της  Α΄ ερασιτεχνικής  κατηγορίας , λόγω  μη  δήλωσης  συμμετοχής  σ΄ αυτήν  την  κατηγορία  , κάποιας  ομάδας  κατά  τα  ανωτέρω , θα  αγωνισθούν  αρχικά  η  τετραθλήτρια  του  1ου  ομίλου  με  την  τριταθλήτρια  του  2ου  ομίλου  σε  ουδέτερο  γήπεδο  που  θα  ορίσει  η  διοργανώτρια  αρχή , σε  περίπτωση  ισοπαλίας  παράταση  και  πέναλτυ  για  την  ανάδειξη  του  νικητή  και  ούτω  καθεξής. Εάν  μία  ομάδα  εξ  αυτών  δεν  επιθυμεί  να  συμμετέχει  στο  πρωτάθλημα  της  Α΄ ερασιτεχνικής  κατηγορίας , προάγεται  σ’  αυτήν  η  άλλη. 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο:                  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

1.Στους αγώνες που παραπάνω προκηρύσσονται συμμετέχουν όσα σωματεία δικαιούνται, κατά κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη και τους πίνακες με την τελική βαθμολογική κατάταξη των σωματείων της περασμένης περιόδου 2016/2017.

2.Για νέα σωματεία που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων σωματείων και των οποίων η διαδικασία αναγνώρισης από την Ε.Π.Ο. δεν θα έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 25-9-2017, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα κλήρωσης των αγώνων της κατηγορίας στην οποία δικαιούται  να συμμετάσχει το σωματείο που προήλθε από τη συγχώνευση.

3.Στην  Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία, εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός ομάδων που θα εκδηλώσουν σχετική επιθυμία με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, «Δευτέρων ομάδων» με συμμετοχή ποδοσφαιριστών με συγκεκριμένες ηλικίες και με την προϋπόθεση ότι δεν αγωνίσθηκαν στο τμήμα ανδρών πριν από 24 ώρες. Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα «Δεύτερων Ομάδων» δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στην Ένωση παράβολο συμμετοχής. Ο χρόνος υποβολής δήλωσης συμμετοχή των «Δεύτερων ομάδων» προσδιορίζεται μέχρι της 29-9-2017.

4.Μεταξύ της Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και της Γ’ Ερασιτεχνικής «Δευτέρων ομάδων» δεν θα υπάρξει προβιβασμός ούτε υποβιβασμός.

5.Η συγκρότηση των ομίλων θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πέλλας.

 

ΑΡΘΡΟ  3ο:                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

            Ημερομηνία έναρξης των αγώνων των πρωταθλημάτων ορίζεται για την Α1 & Α΄ το Σαββατοκύριακο 7/8-10-2017, για την Β’  θα καθοριστεί με νέα απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣ Πέλλας.

 

ΑΡΘΡΟ  4ο:                  ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 8 του Κ.Α.Π.  Ειδικότερα:

1.Τα γήπεδα των αγώνων  θα ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ κατά τον καταρτισμό του εβδομαδιαίου προγράμματος των αγώνων. Τα σωματεία αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Κ.Α.Π. (ετοιμασία γηπέδου κλπ.) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπουν τα παραπάνω άρθρα σε περίπτωση που δε συμμορφωθούν με αυτές.

2.Τα Σωματεία μαζί με τους Δήμους που ανήκουν τα γήπεδα είναι υπεύθυνοι για την καταλληλότητα των γηπέδων . Σωματεία που τα γήπεδά τους κατά την έναρξη του πρωταθλήματος όπου μετέχουν, δεν πληρούν τους όρους που προβλέπουν οι κανόνες του παιχνιδιού, μπορούν να δηλώσουν προσωρινή έδρα σε άλλο γήπεδο, προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο από τον αρμόδιο φορέα που να την παραχωρεί. Διατηρούν, όμως, το δικαίωμα, όταν ετοιμαστούν τα γήπεδά τους, τη χρησιμοποίηση του δικού τους γηπέδου, αφού ενημερώσουν εγγράφως πριν 10 ημέρες την ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ.

3.Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την υποχρέωση των σωματείων που διαθέτουν ιδιόκτητο ή γήπεδο σε χρήση, να θέτουν αυτό και τις εγκαταστάσεις του απρόσκοπτα και αναντίρρητα στη διάθεση της Ένωσης για ορισμό αγώνων της αρμοδιότητάς της. Σε αντίθετη περίπτωση η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του γηπέδου και μη ορισμού αγώνων σ’ αυτό, ακόμη και για το ίδιο το γηπεδούχο σωματείο.

4.Σε περίπτωση αγώνων κατάταξης (π.χ. ισοβαθμία ομάδων κλπ.) θα ορίζονται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης γήπεδα ουδέτερα που θα συγκεντρώνουν τις περισσότερες εγγυήσεις (ασφάλεια, ομαλή διεξαγωγή, απόσταση, χωρητικότητα κλπ.) και θα εξασφαλίζουν, κατά το δυνατό, ίσους όρους για  τις διαγωνιζόμενες ομάδες. Ακόμη, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι (χωρητικότητα γηπέδου, συνθήκες ασφάλειας κλπ.), μπορεί να ορισθεί ένα και μόνο γήπεδο όπου θα γίνουν όλοι οι αγώνες κατάταξης.

5.Σε περίπτωση επιβολής σε σωματείο ποινής στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, το γήπεδο για τη διεξαγωγή των αγώνων του (όταν είναι γηπεδούχο), στο διάστημα που εκτίεται αυτή η ποινή, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης.

6.Γηπεδούχες ομάδες , με την έννοια του κανονισμού ,είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή φυσικών ή νομικών προσώπων , τα οποία , όμως, έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες των πρωταθλημάτων τους , έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων , μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν έγγραφα απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία ιατρού κατά την τέλεση των αγώνων τους .

7.Η διοργανώτρια των αγώνων, για τις ανάγκες συμβάσεων χορηγίας που υπογράφει, δικαιούται 3 διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων.

 

ΑΡΘΡΟ  5ο:                  ΓΗΠΕΔΟ  ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 9 του Κ.Α.Π.

            Τονίζεται ότι η ομάδα που αγωνίζεται εκτός έδρας, έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχετική ένσταση πριν από την έναρξη του αγώνα. Η ένσταση πρέπει να καταχωρηθεί υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:                   ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π.

            Επισημαίνεται ότι για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή συνέχισης ενός αγώνα από άποψη καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε ομάδες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση.

            Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει τους αγώνες όλων των κατηγοριών ή μερικών ομίλων (ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή των ομάδων που ανήκουν σ΄ αυτούς ή μεμονωμένων αγώνων αν εκτιμήσει ότι λόγω έκτακτων συνθηκών (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διακοπή συγκοινωνιών κλπ.) διαγράφεται σαφής κίνδυνος  να μη διεξαχθούν οι αγώνες και προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία και έξοδα μετακίνησης σωματείων, διαιτητών κλπ. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωστοποιηθεί  στα σωματεία η σχετική απόφαση αναβολής των αγώνων.

 

ΑΡΘΡΟ  7ο:      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ  -        ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

            Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 11 και 22 του Κ.Α.Π. και ειδικότερα:

1.Το ετήσιο πρόγραμμα των αγώνων, ύστερα από δημόσια κλήρωση, θα κοινοποιηθεί  σε όλα τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα.

2.Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα των αγώνων κάθε  εβδομάδας (ημέρα, γήπεδο, ώρα κλπ.) από τον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ,  ή από την ιστοσελίδα  της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epspellas.gr) με ευθύνη των αντιπροσώπων τους, το οποίο επέχει θέση έγκρισης από την ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ ως Διοργανώτρια Αρχή.

3.Οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα τους, έστω κι αν γι’ αυτήν συμφωνούν και οι δύο.

4.Ο ορισμός της ημέρας και ώρας έναρξης κάθε αγώνα είναι στην απόλυτη κρίση της αρμόδιας επιτροπής πρωταθλήματος.

5. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των αγώνων κάθε εβδομάδας, να εξασφαλίζουν από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την Νομοθεσία την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα.

Η Ένωση έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει αγώνες και τα απογεύματα Τετάρτης ή και οποιαδήποτε άλλη ημέρα, εργάσιμη ή αργία.

 

ΑΡΘΡΟ  8ο:                  ΣΤΟΛΕΣ  ΟΜΑΔΩΝ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 14 του Κ.Α.Π. και ο κανόνας 4 των κανόνων του παιχνιδιού. Ειδικότερα:

1.Ο διαιτητής ελέγχει την ορθότητα της στολής και αν διαπιστώσει ότι ποδοσφαιριστής φέρει αντικανονική στολή ή αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ή και για τον ίδιο, διατάζει την προσωρινή απομάκρυνση του ποδοσφαιριστή, μέχρις ότου συμμορφωθεί στις υποδείξεις του. Η εκ νέου είσοδος του ποδοσφαιριστή στον αγώνα γίνεται μετά από άδεια του διαιτητή.

2.Για τη χρήση διαφήμισης στις φανέλες των ποδοσφαιριστών ισχύουν όσα καθορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Κ.Α.Π.

3.Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να μετέχουν στους αγώνες με τα χρώματα της στολής (κύριας ή εναλλακτικής) που δήλωσαν στην αρχική δήλωση συμμετοχής. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν στολές με τα ίδια χρώματα ή παρεμφερή, η γηπεδούχος έχει υποχρέωση να αλλάξει στολή.

4. Ειδικά για τα πρωταθλήματα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη η αρίθμηση στις φανέλες των ποδοσφαιριστών δύναται να είναι από το Νο 1 έως το Νο 99.

5.Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, λόγω άρνησης για αλλαγή στολής της ομάδας, η υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κ.Α.Π.

 

ΑΡΘΡΟ  9ο:                  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΟΜΑΔΩΝ  -  ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1.Σαν προσέλευση ομάδας νοείται η έγκαιρη παρουσίαση στο γήπεδο όλων των ποδοσφαιριστών της με πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία (στολή, δελτία αθλητικής ιδιότητας  κλπ.)  για  τη  συμμετοχή  τους  στον  αγώνα.   Η  διαπίστωση   της έγκαιρης και κανονικής προσέλευσης των διαγωνιζόμενων ομάδων θα γίνεται προτού ο διαιτητής αποφανθεί για την κανονικότητα ή όχι του γηπέδου. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.

2.Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στο διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα.

3. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη, κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων,  να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο πλήρες φαρμακευτικό υλικό πρώτων βοηθειών , για την χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές.

Οι γηπεδούχες ομάδες , με την έννοια του κανονισμού ,είναι εκείνες που αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή φυσικών ή νομικών προσώπων , τα οποία , όμως, έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες του πρωταθλήματος , έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων , μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν έγγραφα απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία ιατρού κατά την τέλεση των αγώνων τους.

4. Σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος & κυπέλλου επιτρέπονται μέχρι τέσσερις αλλαγές ποδοσφαιριστών σε κάθε αγώνα.

5.Αν ομάδα παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές ματαιώνεται ο αγώνας, η ομάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για τη ματαίωση και της επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό κυρώσεις.

 

 

ΑΡΘΡΟ  10ο:                ΑΔΥΝΑΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΣΕ ΑΓΩΝΑ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 17 του Κ.Α.Π.

            Επισημαίνονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π. σε περίπτωση που η αίτηση για αναβολή αγώνα δεν υποβληθεί έγκαιρα και αιτιολογημένα. Οπωσδήποτε, οι λόγοι που θα επικαλείται ένα σωματείο για να ζητήσει αναβολή αγώνα του ή να δικαιολογήσει μη κάθοδό του σ΄ αυτόν, πρέπει να συνιστούν ανώτατη βία (διακοπή συγκοινωνιών κλπ.). Επίκληση συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις (χοροί κλπ.) δεν συνιστούν, βέβαια, ανώτατη βία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το βάσιμο των λόγων κρίνει αποκλειστικά και μόνο η αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος, τα δε σωματεία οφείλουν να συμμορφώνονται στην απόφασή της.

 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο:    ΜΗ  ΤΕΛΕΣΗ  Ή  ΔΙΑΚΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ  - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ

            Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 17 και 21 του Κ.Α.Π.

 

ΑΡΘΡΟ  12ο:    ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ -    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΗΣ  ΣΕ  ΑΓΩΝΑ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 17 παρ.3 του Κ.Α.Π.

Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, από δική της υπαιτιότητα, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα αυτό, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πίνακα.

Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί σε οποιονδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου τιμωρείται με πρόστιμο 100 Ε για κάθε αγώνα . Σε περίπτωση που αποβληθεί από το πρωτάθλημα ( λόγω μη καθόδου σε τρείς ( 3 ) αγώνες τιμωρείται και με πρόστιμό 1000 Ε.

 

ΑΡΘΡΟ  13ο:      ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 33 του Κ.Α.Π.

 

ΑΡΘΡΟ  14ο:    ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ  -  ΕΞΟΔΑ  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 12 του Κ.Α.Π.

1.Τα έξοδα διαιτησίας του αγώνα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο οφείλει να εξοφλεί τους διαιτητές πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων διαιτησίας ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή 500 Ε. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής, κατακυρώνονται δε υπέρ της αντιπάλου ομάδας (παρ. 16).

2.Σωματείο που επιθυμεί την παρουσία παρατηρητή διαιτησίας σε αγώνα του, πρέπει να απευθύνεται έγκαιρα,  με αίτησή του,  στην Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ που είναι η μόνη αρμόδια για τον ορισμό του. Τα έξοδα αποζημίωσης του παρατηρητή διαιτησίας βαρύνουν το σωματείο που υποβάλει την  αίτηση.

 

ΑΡΘΡΟ  15ο:    ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 13 του ΚΑΠ.

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες  οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και εντολές του παρατηρητή αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ  16ο:    ΦΥΛΛΟ  ΑΓΩΝΑ   (Φ.Α.)

Το Φύλλο .Αγώνος. πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 15 του Κ.Α.Π.

 

ΑΡΘΡΟ  17ο: ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ -ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 18 του Κ.Α.Π.

1.Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:

α. Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τους.

β. Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία

αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν, θα φέρει δε (η κατάσταση Υγείας) ιατρική θεώρηση, στην οποία

θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να

αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους και η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της  διοργανώτριας αρχής .

γ. Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών της ομάδας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017/2018.

2.Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να ελέγξει τα δελτία και τις καταστάσεις Υγείας των ποδοσφαιριστών και να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις σχετικές παρατηρήσεις του (ελλείψεις,  κλπ.).

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

            Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 19 του Κ.Α.Π.

1.Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο αγώνες της ομάδας που ανήκει, πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών από το τέλος της συμμετοχής του στον πρώτο αγώνα και της έναρξης συμμετοχής του στο δεύτερο αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.

2.Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.

            Ως συμπλήρωση της ηλικίας των δεκατεσσάρων ( 14 ) ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των δεκατεσσάρων ετών ( από την ημέρα των γενεθλίων αυτών).

3. Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.

5. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες, μόνο σε δύο (2) σωματεία( ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν ).  Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωματείου.( Άρθρο 19,παρ.9 )

6. Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν συμμετοχή τους είναι αντικανονική με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής σχετικής ένστασης.

7. Διπλωματούχοι προπονητές Ε.Π.Ο. – UEFA δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες εάν δεν έχουν καταθέσει στην Ε.Π.Ο. το δίπλωμά τους και την ταυτότητα τριετίας και δεν έχουν λάβει σχετική βεβαίωση δέκα ημέρες πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2017/2018. Τυχόν συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή .

8. Η παράβαση των απαγορεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0, εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.

 

ΑΡΘΡΟ  19ο:    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1.Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες (και μόνο από αυτές) στους μεταξύ τους αγώνες, ρυθμίζεται αναλυτικά από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π.

2.Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α., δηλαδή, αντικανονικότητα του γηπέδου, αντικανονικού ορισμού διαιτητών, (αυτές οι ενστάσεις υποβάλλονται πριν από την έναρξη του αγώνα) και πλαστοπροσωπίας (μέχρι το κλείσιμο του Φ.Α.), δεν απαιτείται υπόμνημα για υποστήριξη, παρά μόνον  χρηματικό παράβολο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες  μέρες από την τέλεση του αγώνα. Οι υπόλοιπες ενστάσεις, δηλαδή αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών και αντικανονικής διακοπής αγώνα,  υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες  ημέρες από την τέλεση του αγώνα με χωριστό για την καθεμία υπόμνημα και χρηματικό παράβολο στην Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ

3. Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. της ένστασης αντικανονικής συμμετοχής που αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε, ως αναπληρωματικός, χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα, ποδοσφαιριστή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα, ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν ή εάν η ομάδα αγωνιστεί για κάποιο διάστημα με ποδοσφαιριστή παραπάνω.

4. Για τις ενστάσεις πλαστοπροσωπίας το παράβολο είναι ξεχωριστό για κάθε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται κάθε μία από τις ενστάσεις τις οποίες καλείται να εξετάσει το δικαστικό όργανο της διοργανώτριας .

5. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται παραίτηση από την ομάδα που έκανε ένσταση . Και αν ακόμα υποβληθεί παραίτηση, αυτή είναι ανίσχυρη και δε λαμβάνεται υπόψη.

6. Για κάθε ένσταση, το χρηματικό παράβολο καθορίζεται στα 300,00 ΕΥΡΩ. Εξ αυτών 200 Ε θεωρείται ως τέλος λειτουργίας και 100 Ε ως παράβολο . Αν γίνει δεκτή ένσταση σωματείου, το παράβολο του επιστρέφεται. Αν απορριφθεί, το παράβολο περιέρχεται στο ταμείο της ένωσης.

7. Για οποιαδήποτε μορφή ενστάσεως, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ΚΑΠ, τα οποία πρέπει να γνωρίζουν τα σωματεία.

 

 

ΑΡΘΡΟ  20ο:    ΠΟΙΝΕΣ  ΣΕ ΒΑΡΟΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ - ΦΙΛΑΘΛΩΝ κλπ.

            Το ύψος της ποινής και κάθε σχετικό με την έκτιση ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για παραπτώματα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, σε ομάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες τους καθώς και σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, σωματεία, μέλη ή φιλάθλους σωματείων για παραπτώματα που συνιστούν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, καθορίζονται από τον Πειθαρχικό Κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ  21ο:    ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – Μ.Μ.Ε.

Συμβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων που δεν έχουν εγκριθεί από την Ένωση, δεν ισχύουν, απαγορεύεται δε η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση κάθε αγώνα.

Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων σε γήπεδα αρμοδιότητας της Ένωσης, επιτρέπεται μετά από άδεια της διοργανώτριας.