Οι matiespellas.gr σας παρουσιάζουν την προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ' εθνικής το τελικό προσχέδιο της λίγο πριν ψηφισθεί, τα πρωταθλήματα της Γ' εθνικής ξεκινούν 20-9


Προκήρυξη για Τους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ ́ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιóδου 2020 – 2021 

Αάρθρο 1 προκυρηξη=αρμοδιότητα

Η Προκήρυξη είναι πρóταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, 

και των ομάδων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Γ ́ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας. 

Η σύμβαση θεωρείται óτι καταρτίστηκε αυτóματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην 

Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας. 

Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δε γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των 

προβλεπóμενων πειθαρχικών ποινών. 

Η αρμοδιóτητα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος της Γ ́ Εθνικής ερασιτεχνικής 

κατηγορίας ανήκει στην Επιτροπή Διοργανώσεων και στην Υποεπιτροπή της Γ ́ Εθνικής 

κατηγορίας ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο. 

Ά2.διαταξεις-διεξαγωγής

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος της Γ ́ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας διεξάγονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α. των Κανóνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται απó το Διεθνές Συμβούλιο της 

F.I.F.A., 

β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο., 

γ. των αποφάσεων της Ε.Ε./ Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν 

προβλέπονται απó την παρούσα 

δ. και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής. 

Δηλώσεις συμμετοχής -έναρξη πρωταθλήματος

Η επιτροπή θα αποφασίσει για τον αριθμó των ομίλων καθώς και για τον αριθμó των σωματείων 

του κάθε ομίλου, με βάση τον αριθμó των σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχή. 

Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την Δήλωση Συμμετοχής στην Ε.Π.Ο., εως ΠΠαρασκευή 31-7-2020 15:00ώρα 


Στην περίπτωση που ένα σωματείο – πρωταθλητής μίας Ένωσης δεν δηλώσει συμμετοχή στην 

ανωτέρω ημερομηνία, τóτε το δεύτερο σωματείο στην βαθμολογική κατάταξη που έχει δικαίωμα 

να το αντικαταστήσει, μπορεί να υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής εως 4 Αυγουστου και ώρα 15:30. 

Εάν και το δεύτερο σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή στην ανωτέρω ημερομηνία, τóτε το τρίτο 

σωματείο στην βαθμολογική κατάταξη που έχει δικαίωμα να το αντικαταστήσει, μπορεί να 

υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής εως την 7 Αυγουστου 2020 και ώρα 15:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λóγω Πρωτάθλημα θα έχουν επίσης, óσα Σωματεία έχουν 

δικαίωμα προβιβασμού και ανήκουν σε Ε.Π.Σ., στις οποίες, ανήκουν Σωματεία τα οποία 

συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα της Γ ́ Εθνικής κατηγορίας την περίοδο 2019 - 2020 και 

παρέμειναν στην κατηγορία, αλλά για οποιονδήποτε λóγο δεν δήλωσαν συμμετοχή για την 

αγωνιστική περίοδο 2020-2021 (άρθρο 7 παρ. 4 του ΚΑΠ) 

Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται óλα τα δικαιολογητικά, 

óπως αυτά θα αναρτηθούν σε ειδικó έντυπο στο site της Ε.Π.Ο. τα οποία είναι α) παράβολο 

των πεντακοσίων (500) €, β) βεβαίωση μη οφειλής απó την Ε.Π.Ο. και τις Ε.Π.Σ., γ) 

Συνυποσχετικó Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη απó τον Νóμιμο Εκπρóσωπο του 

σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των 

εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νóμιμα 

επικυρωμένη, δ) δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (GDPR), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη απó το κάθε μέλος του Δ. Σ. του 

σωματείου, νóμιμα επικυρωμένη κ.α. 

Χωρις τα δικαιολογητικά καμια δήλωση δεν γίνεται δεκτή

Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020. 

Ά 4.Επικοινωνια

Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμó Φαξ. 

και τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail). Για κάθε αλλαγή των εν λóγω 

στοιχείων, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την Ε.Π.Ο. 

5. Επιλυση αθλητικών διαφορών

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν απó την εφαρμογή των κανονισμών 

και της προκήρυξης και αφορούν: 

α. στα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος της Γ ́ Εθνικής ερασιτεχνικής 

κατηγορίας και 

β. σε κάθε πρóσωπο που συνδέεται με αυτά με οποιαδήποτε σχέση και ιδιóτητα, επιλύονται 

μóνο απó τα αρμóδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά και δικαστικά óργανα του ποδοσφαίρου. 

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας τα σωματεία 

συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμóδια δικαιοδοτικά óργανα για την 

επίλυση των διαφορών τα προβλεπóμενα απó τους κανονισμούς, óπως ισχύουν κάθε φορά. 

Η εν λóγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατóτητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε 

περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτóς των περιπτώσεων που 

προβλέπονται στο Καταστατικó της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης, 

ακολουθείται η διαδικασία και επιβάλλονται στην παραβάτιδα ομάδα οι ποινές που 

προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΚΑΠ. 

Ά 6. Γήπεδα / Ημερα - ώρα έναρξης αγώνων

Όλοι οι αγώνες της Γ ́ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας διεξάγονται σε ημέρες και ώρες που 

ορίζονται απó την επιτροπή και υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νóμιμη άδεια 

λειτουργίας και ακóμη τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της προκήρυξης. Δεν θα ισχύσει 

καμία εξαίρεση. Για την έγκυρη συμμετοχή ενóς σωματείου στο πρωτάθλημα της Γ ́ Εθνικής 

ερασιτεχνικής κατηγορίας πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα υποχρεωτικά και ένα 

δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα εφóσον αυτó είναι εφικτó (άρθρο 8 παρ. 4 του ΚΑΠ). 

Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με óλες τις προβλεπóμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται 

δεκτó στο πρωτάθλημα. 

Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μóνιμα, 

κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιóδου, η επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του 

σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται απó το σωματείο και θα βρίσκεται εντóς των 

γεωγραφικών ορίων της Ένωσης στην οποία ανήκει το σωματείο και πληροί τους óρους της 

διοργάνωσης. Γήπεδο εκτóς των ορίων της Ένωσης δεν μπορεί να δηλωθεί ως έδρα απó ένα 

σωματείο, εκτóς εάν ρητά του επιτραπεί απó την Ε.Π.Ο. να το πράξει. 

Εάν ένα σωματείο δεν δηλώσει ή δεν μπορεί να δηλώσει άλλη έδρα τóτε η επιτροπή θα 

αποφασίζει για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το 

γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει óλους τους ενδιαφερóμενους τουλάχιστον 

είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του. 

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων σωματείων για αλλαγή ημέρας ή και ώρας ή και γηπέδου, θα 

πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία δεκαπέντε (15) ημέρες απαραιτήτως πριν τον αγώνα, 

πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμóδια επιτροπή να κρίνει τη βασιμóτητα ή μη του 

αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για τον σωστó προγραμματισμó και την έγκαιρη 

ενημέρωση óλων των εμπλεκóμενων φορέων. 

Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του 

προγράμματος στα κοινοτικά - δημοτικά και εθνικά γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και 

στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά και με ασφάλεια οι αγώνες. 

Ά7. Γιατρός αγώνα

Η παρουσία γιατρού αγώνα στον αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρóς έχει την υποχρέωση να 

αποδείξει την ιδιóτητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικó στοιχείο (ταυτóτητα Ιατρικού 

Συλλóγου ή σφραγίδα). Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιóτητα του 

γηπεδούχου Σωματείου, στο οποίο επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 16 

ηνπ Κ.Α.Π. 

8. Διαιτητες

Στους αγώνες του εν λóγω Πρωταθλήματος δύναται να ορίζεται και τέταρτος (4ος) Διαιτητής 

óπου η επιτροπή κρίνει απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση ο τέταρτος (4ος) Διαιτητής δύναται να είναι απó την οικεία Ένωση του 

γηπεδούχου σωματείου. 

Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της 

δαπάνης διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή, βοηθών, 

παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. 

Ο αγώνας αυτóς κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0 – 3 και το 

γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 

Μέχρι την εξóφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια, δεν 

ορίζονται οι αγώνες του σωματείου αυτού και κατακυρώνονται υπέρ του αντιπάλου σωματείου. 

Ά9. Παρατηρητές διαιτησίας

Στο εν λóγω Πρωτάθλημα, óσον αφορά τους εντóς έδρας αγώνες των Νησιώτικων σωματείων, 

δύνανται να ορίζονται απó την Κ.Ε.Δ. πιστοποιημένοι στην Ε.Π.Ο. Παρατηρητές Διαιτησίας, απó 

την οικεία Ένωση του γηπεδούχου σωματείου. 

Ά 10. Προπονητές

Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 11 του Κανονισμού Προπονητών ποδοσφαίρου, óλα τα 

σωματεία Γ ́ Εθνικής είναι υποχρεωμένα να απασχολούν πρώτο Προπονητή, κάτοχο 

Διπλώματος σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμó. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης το οποίο είναι 

αναγκαίο για την άσκηση των καθηκóντων του προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

της Ε.Π.Ο. (http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42944). 

Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ταυτóτητα τριετίας σε ισχύ και το δελτίο 

πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο.