Βαριά έπεσε η καμπάνα του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, καθώς επέβαλε αφαίρεση βαθμών σε Πιερικό και Αναγέννηση Επανομής, ενώ απειλεί με την ίδια τιμωρία και τη Λάρισα.

φαίρεση δύο βαθμών επέβαλε στον Πιερικό και την Αναγέννηση Επανομής για οφειλές σε πρώην ποδοσφαιριστές, ενώ αν δεν τακτοποιήσουν άμεσα τα χρέη τους, θα μηδενιστούν στα εναπομείναντα παιχνίδια. Η Αναγέννηση καλείται να πληρώσει άμεσα 5.538 ευρώ στον Κώστα Γεωργιάδη και 8.333 ευρώ προς τον Γιάννη Ναλμπάντη, ενώ ο Πιερικός 22.980 στον Δημήτρη Τόσκα.

Μεγάλος είναι ο κίνδυνος αφαίρεσης τριών βαθμών και από τη Λάρισα, εάν δεν εξοφλήσει τους Μοχάμεντ Αμπουμπακάρι (34.158,50 ευρώ) και Τουμέρ Μετίν (180.400 ευρώ).

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

ΠΑΕ ΑΕΛ 1964-Μοχάμεντ Αμπουμπακάρι
 Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση της Π.Α.Ε. Υποχρεώνει την αιτούσα να καταβάλει στον καθ’ ου καθ’ ου η αίτηση, το τελεσιδίκως επιδικασθέν συνολικό ποσό των 33858,50 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της προσφυγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και το ποσό των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 408/2012 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., σε είκοσι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας στις 16.5.2013 και των υπολοίπων την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών. Επιβάλλει στην αιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του καθ’ ου η αίτηση  ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

ΠΑΕ Αναγέννηση Επανομής-Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
 Δικάζοντας ερήμην της καθης. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση του ποδοσφαιριστή. Υποχρεώνει την καθής Π.Α.Ε. στην άμεση εξόφληση - καταβολή προς τον αιτούντα του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 5338,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της άνω υπ’ αριθμ. 730/2012 απόφασης της Α’ ΕΕΟΔ της ΕΠΟ μέχρι την πλήρη εξόφληση, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη. Επιβάλλει στην καθής Π.Α.Ε., για την περίπτωση της μη αμέσου ως άνω εξοφλήσεως του συνολικού ποσού των 5538,00 ευρώ, τις εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ανωτέρω ποσού στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δυο βαθμών.

ΠΑΕ ΑΕΛ 1964-Τουμέρ Μετίν
 Δικάζει ερήμην του καθ’ ου η αίτηση ποδοσφαιριστή. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση της Π.Α.Ε. Αναστέλλει τις ήδη ενεργοποιηθείσες, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 229/2012 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, ποινές. Υποχρεώνει την αιτούσα να καταβάλει στον καθ’ ου η αίτηση, το ποσό των 180.000 ευρώ εκ του τελεσιδίκως επιδικασθέντος συνολικού ποσού των 217000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της προσφυγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, καθώς και το ποσό των 400,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 887/2011 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο., σε τριάντα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβλητέας στις 16.5.2013 και των υπολοίπων την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης καταβολής, έστω και μιας εκ των ανωτέρω δόσεων, ενεργοποιούνται οι εξής ποινές: α) της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του καθ’ ου η αίτηση  ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης τριών βαθμών.

ΠΑΕ Αναγέννηση Επανομής-Ιωάννης Ναλμπάντης
 Δικάζοντας ερήμην της καθ ης. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση. Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 8/2013 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθής. Επιβάλλει στην καθής: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθής Π.Α.Ε. από 16.05.2013 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 8133,55 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, καθώς και του ποσού των 200,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 524/2012 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δύο βαθμών.

ΠΑΕ Πιερικός-Δημήτριος Τόσκας
 Δικάζοντας κατ´ αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την αίτηση. Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αριθμ. 10/2013 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθής. Επιβάλλει στην καθής: α) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου με την εκάστοτε κατηγορία της, ελληνικού πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθής Π.Α.Ε. από 16.05.2013 κι εφεξής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τελεσιδίκως επιδικασθέντος ποσού των 22680,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, καθώς και του ποσού των 300,00 ευρώ για τη δικαστική του δαπάνη, σύμφωνα με το διατακτικό της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 574/2012 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και β) την ποινή της αφαίρεσης δύο βαθμών.